อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถ
แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

กิโลกรัมละ 29 บาท
ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

อัตราค่าบริการขนส่งในไทย

Maxlogistics X Nim Express

สั่งของจากจีน shippingจีน ค่าบริการ nim

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้น
ไม่เกิน 0.25 ลบ.ม

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ.ม

หมายเหตุ

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
  จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ 

(Nim expressจะติดต่อท่านเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี
  ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 062-709-6293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่
  ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110 โทรศัพท์  088-022-8226 , 074-232-778
 • และสงขลา
  ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Maxlogistics X Kerry Express

สั่งของจากจีน shippingจีน ค่าบริการ kerry

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้น
ไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

หมายเหตุ Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง
  kerry ต้องห้ามหนักเกิน20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+
  ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน
  180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 40 ซ.ม.
  x 60 ซ.ม.+50 ซ.ม.= 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถ
  ห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่ง
  วัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้า
  ที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 40 ซ.ม. x 60 ซ.ม.x 50 ซ.ม.= 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน shippingจีน ค่าบริการ max

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีน
  เท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึง
  ตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
  ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

   **หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**

   **หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**