นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกกฎหมายผ่านการลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลฯ

นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกกฎหมายผ่านการลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลฯ - maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกกฎหมายผ่านการลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลฯ                                     maxlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกกฎหมาย ในปัจจุบันสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Paperless กับทางกรมศุลกากรได้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้าปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ตัดความเสี่ยงถูกตำรวจจับ และหมดกังวลเรื่องโดนตรวจสอบย้อนหลัง

การลงทะเบียนนำเข้าสินค้านั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้นำเข้ามีชื่ออยู่ในระบบของกรมศุลกากร ซึ่งการลงทะเบียนจะทำเพียงครั้งแรกเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำในการนำเข้าครั้งถัดไป จึงช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ปัจจุบัน การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากรผ่านทางเว็บไซต์กรมศุลกากร สามารถลงทะเบียนได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือสามารถให้ตัวแทนนำเข้าหรือบริษัทชิปปิ้งเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ประกอบด้วย :

นิติบุคคล
◾ บัตรประจำตัวประชาชน
กรณีคนไทย ⋮⋮ บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามตามหนังสือรับรอง)
กรณีบุคคลต่างชาติ ⋮⋮ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
◾ หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุหนังสือไม่เกิน 3 เดือน)
◾ ภ.พ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
◾ บอจ. 3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท)
◾ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
◾ แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
◾ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลมนามตามหนังสือรับรองที่ไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
◾ บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

บุคคลธรรมดา

◾ บัตรประจำตัวประชาชน
กรณีคนไทย ⋮⋮ บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามตามหนังสือรับรอง)
กรณีบุคคลต่างชาติ ⋮⋮ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
◾ แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
◾ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลมนามตามหนังสือรับรองที่ไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
◾ บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้รับมองอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

นำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย ปลอดภัยกว่าการนำเข้าแบบชั่งกิโลอย่างไร?
◽ เอกสารนำเข้าทุกใบ ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการนำเข้าแบบชั่งกิโล ลูกค้าจะได้รับแต่ใบกำกับภาษีค่าขนส่งจากบริษัทชิปปิ้งเท่านั้น
◽ รองรับการนำเข้าได้ทั้งการนำเข้าสินค้าปริมาณมากหรือน้อย
◽ รับรองความปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ
◽ หมดกังวลว่าจะโดนเรียกตรวจสอบ ถูกริบของ หรือถูกปรับในภายหลัง
◽ ประหยัดและคุ้มค่าในระยะยาว

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมายและข้อกำหนดของศุลกากร กับ Max Logistics ตัวแทนนำเข้าสินค้าจีน ให้บริการขนส่งทางรถและเรือ บริการดำเนินการ / ผ่านพิธีศุลกากร โดยเอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนต่ำสุด 0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *