Freight Forwarder

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร - maxlogistics freight forwarder Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร 3                        1024x536

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร

โดยปกติแล้วเมื่อผู้นำเข้าสินค้าได้นำสินเข้ามาในราชอาณาจักร และได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว ผู้นำของเข้าจะต้องดำเนินการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะดำเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร ในกรณีที่ผู้นำเข้าสินค้าด้วยตนเอง ไม่ผ่านตัวแทนขนส่งหรือ Freight Forwarder อาจมีคำถามที่พบได้บ่อยๆ เช่น การชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร สามารถชำระได้ที่ช่องทางใดบ้าง ?

Freight Forwarder Max Logistics freight forwarder Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ Freight Forwarder maxlogistics 1024x536

Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ

ว่ากันว่า Freight Forwarder เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1800 หรือประมาณ 220 ปีมาแล้ว Freight Forwarder รายแรกๆ ของโลกเกิดขึ้นจากผู้มีหน้าที่ดูแลโรงแรม ได้ทำการส่งต่อสินค้าให้กับแขกของโรงแรม จนทำให้เกิดเป็นบริการส่งต่อสินค้าในเวลาต่อมา