นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)

นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารนำเข้าที่ต้องใช้ Maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)                                                           maxlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน หากผู้ประกอบการนำเข้าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าที่ครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

วันนี้ Max Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย มีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้นำเข้าต้องตระเตรียม รวมไปถึงขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราให้ดำเนินการแทนผู้ประกอบการนำเข้าที่ใช้บริการกับเรา

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีน
 1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กศก. 99/1) สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกำหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : BL หรือ Air Waybill : AWB)
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 4. เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือคำสำแดงเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทำขึ้นและส่งมาให้
 5. ใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนำเข้านั้นเป็นของต้องกำกัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. กรณีนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้าหรือเอกสารรายละเอียดของสินค้าหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า
 1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสามารถปฏิบัติพิธีการได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่านบุคคลเป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดแทนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับและการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร
 2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้นำของเข้า จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว
 3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า สามารถทำได้ 4 ช่องทาง
 • ผู้นำเข้าส่งใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง
 • ผู้นำเข้าของมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
 • ผู้นำของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการเป็นผู้ส่งข้อมูล
 • ผู้นำของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนำคีย์) และชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้าโดยผู้นำของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ประกอบด้วย
 • ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ
 • แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนำคีย์)
 • สำเนาใบตราส่งสินค้า
 • สำเนาบัญชีราคาสินค้า
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับของควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าหรือใบ Form E (ปัจจุบันใช้ลดภาษีนำเข้าจากสินค้าจากจีนได้ 0%)
 • เอกสารจำเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งานของสินค้า
 1. การชำระภาษีอากร

 • ชำระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
 • ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร

ที่มาข้อมูล : กรมศุลกากร

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *