ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E

ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E Maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E                                             Form E Maxlogistics 768x402

ชิปปิ้งจีน ในการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารมากมายสำหรับยื่นให้กับกรมศุลกากร หนึ่งในนั้นคือใบ Form E แล้วเคยสงสัยบ้างไหมว่าใบ Form E คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรในการนำเข้าสินค้า ?

ชิปปิ้งจีนและการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งการจะเสียภาษีนำเข้ามากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้าและมูลค่าสินค้า  

แต่เนื่องจากไทยกับจีน มีการทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ หรือ AFCTA (ย่อมาจาก ASEAN-China Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน) จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษี แต่ต้องมี ‘ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า’ หรือ Certificate of Origin (C/O)’ และการจะใช้สิทธิพิเศษนี้ในการลดหย่อนภาษีนำเข้าได้นั้น ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E

ใบ Form E คือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่าเหตุใด ผู้นำเข้าสินค้าหลายประเภท จึงมักขอใบ Form E ในการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจีน เนื่องจากสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีลงเหลือเพียง 0% จึงทำให้ไม่ต้องเสียอากรในการเข้า

ดังนั้น สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำคือสอบถามไปยังบริษัทชิปปิ้งว่า พิกัดของสินค้าที่ท่านต้องการนำเข้านั้น มีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอากรจากข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ และตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย หากสินค้านำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นที่แน่นอนแล้ว ให้แจ้งกับบริษัทผู้ส่งออกเพื่อดำเนินการขอใบ Form E จากเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก และจัดส่งมาเพื่อดำเนินการแสดง Form E ประกอบการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยเพื่อทำการลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

ในกรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E มาแสดงต่อท่าหรือด่านศุลกากรก่อนที่จะนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร แต่ต้องการใช้สิทธิ์ Form E ก็สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษได้โดยทำการบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการใบขนสินค้าขาเข้า และชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน แต่ถ้าไม่ได้บันทึกข้อมูลสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการ ผู้นำเข้าต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเหตุผลประกอบและให้ด่านศุลกากรเป็นผู้อนุมัติแทนก่อนนำของออกได้

ลักษณะเด่นๆ ของเอกสาร Form E
 • ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศส่งออกที่เป็นสมาชิกที่ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียนจีน หรือ ACFTA เท่านั้น
 • เอกสารฟอร์ม E ต้นฉบับ (Original) มีสีน้ำตาลอ่อน และมีสำเนา 2 ฉบับ (Duplicate และ Triplicate) เป็นสีเขียวอ่อน
 • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • อายุของเอกสาร Form E มีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 • ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ ต่ำสุด 0%
 • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก

หากข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่นที่ยื่นประกอบควบคู่กัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ และผู้นำเข้าต้องใช้ Form E ตัวจริงเท่านั้น ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า 

Max Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจีนครบวงจร ให้บริการออกใบ Form E เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน รวมทั้งใบขน ใบกำกับภาษี เอกสารทุกใบดำเนินการให้ในนามของลูกค้าทั้งหมด จึงมีหลักฐานในการแสดงให้กับตำรวจและกรมสรรพากรเมื่อเรียกตรวจสอบภายหลัง ปลอดภัยไร้กังวลเมื่อนำเข้ากับ Max Logistics 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *